Disclaimer

Website

BookThat033 streeft ernaar het platform van BookThat033 (www.bookthat033.nl en de BookThat033 app) zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Het platform wordt continue ontwikkeld om de gebruiker de best mogelijke gebruikservaring te geven. Naast de informatie die BookThat033 op haar platform publiceert, wordt er ook inhoud geplaatst door de bij BookThat033 aangesloten artiesten. Het is hiermee goed mogelijk dat er informatie is geplaatst welke onvolledig of onjuist is.
In het geval van vragen, opmerkingen of tips over de inhoud van het platform, kunnen kenbaar gemaakt worden via [email protected].

De informatie op het platform wijzigt dagelijks. Eventuele aanpassingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan de gebruiker worden aangebracht.
BookThat033 kan geen garanties geven dat de informatie op het platform geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. BookThat sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. BookThat033 is tevens niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het platform verkregen is.

E-mail

De informatie in de correspondentie, inhoudende maar niet limitatief: e-mail berichten, sms berichten en whatsapp berichten, van BookThat033 is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Iedere vorm van openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is nimmer toegestaan. Indien correspondentie, inhoudende maar niet limitatief: e-mail berichten, sms berichten en whatsapp berichten van BookThat033 per abuis wordt ontvangen door de onjuiste persoon, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. BookThat033 verzoekt de persoon aan wie de abusievelijke correspondentie is verzonden, deze correspondentie te vernietigen en de inhoud ervan aan nimmer openbaar te maken. BookThat033 aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden correspondentie in welke vorm dan ook, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.